Installation av laddstolpar i bostadsrättsförening / samfällighetsförening

Installera laddstolpar i en bostadsrättsförening

Att installera laddstolpar för elbilar i en bostadsrättsförening är ett stort steg mot att främja hållbarhet och tillgodose medlemmarnas behov. Innan du som förening beslutar dig för att installera laddstationer så finns det flera viktiga faktorer och frågor som bör beaktas. Här är en checklista för dig som bor i en BRF eller samfällighet som hjälper er att fatta beslut inför installationen.

1. Utvärdera efterfrågan och intresset

 • Undersök hur många medlemmar i föreningen som äger eller planerar att köpa elbilar inom en snar framtid.
 • Genomför en enkätundersökning eller en medlemsomröstning för att samla in information om intresset för laddstationer och behovet av dem.

Framtidens elbilsladdning för bostadsrättsföreningar

Med vår tjänst kan ni enkelt ta betalt för elbilsladdning, direkt kopplat till spotpriser via Nord Pool.

2. Teknisk undersökning och dynamisk lastbalansering

 • Utvärdera den befintliga elektriska infrastrukturen: Innan laddstationer installeras är det viktigt att förstå föreningens nuvarande elektriska kapacitet. Kontakta en kvalificerad elektriker för att göra en teknisk bedömning av den befintliga infrastrukturen.
 • Överväg dynamisk lastbalansering: Med dynamisk lastbalansering kan laddstationerna anpassa laddhastigheten baserat på den totala tillgängliga effekten i fastigheten. Detta säkerställer att elsystemet inte överbelastas, samtidigt som det ger en effektiv laddning för alla anslutna fordon.
  Fördelarna inkluderar:
  • Optimerad energianvändning: Systemet fördelar energi effektivt mellan alla laddpunkter.
  • Minskade uppgraderingskostnader: Med dynamisk lastbalansering kan befintlig infrastruktur ofta användas utan dyra uppgraderingar.
  • Flexibilitet: Systemet kan anpassa sig efter varierande energibehov, vilket är särskilt användbart när flera fordon laddas samtidigt.
 • Identifiera potentiella uppgraderingar: Baserat på den tekniska bedömningen, avgör om det finns behov av att förstärka befintliga ledningar, installera nya elskåp eller göra andra nödvändiga uppgraderingar för att stödja laddstationerna effektivt.

Behöver du hjälp med att koppla upp laddstationer till din BRF?

3. Juridiska och administrativa aspekter

 • Granska stadgarna och föreningens regler för att se om de tillåter installation av laddstationer.
 • Kontakta styrelsen för att diskutera och få godkännande för att inleda processen.
 • Om det behövs, uppdatera stadgarna eller reglerna för att inkludera bestämmelser om laddstationer.
 • Samfällighet kan behöva att ändra anläggningsbeslut (lantmäteriet)

4. Finansiering och kostnadsuppdelning

 • Uppskatta de totala kostnaderna för installationen, inklusive inköp av laddstationer, nödvändiga uppgraderingar av elsystemet, installation och underhåll.
 • Diskutera finansieringsalternativ med styrelsen och medlemmarna. Genom “Ladda bilen” kan bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer dra nytta av ett bidrag som underlättar satsningen på laddstationer. Detta stöd är särskilt utformat för att uppmuntra tillgången till laddning vid bostäder och arbetsplatser, vilket gör det enklare för boende och anställda att välja eldrivna fordon.
 • Bestäm hur kostnaderna ska fördelas mellan föreningens medlemmar. Det kan vara baserat på användning, andelar eller en kombination av båda.

5. Val av laddstationer

 • Utvärdera olika laddstationer på marknaden och välj en som passar för föreningens behov och är framtidssäkrad. Faktorer att överväga inkluderar laddningskapacitet, tillgänglighet för olika fordonstyper och systemets flexibilitet för framtida expansion.
 • Kontakta olika leverantörer och begär offerter för att jämföra priser och funktioner.

Ta hänsyn till tillgänglighet, strömförsörjning och eventuella byggnadsbestämmelser.

6. Installation och underhåll

 • Anlita en professionell och erfaren installatör för att genomföra installationen av laddstationerna. Se till att det finns en tydlig underhållsplan för att säkerställa att laddstationerna fungerar optimalt och förblir i gott skick över tiden. Det kan innebära regelbundna inspektioner, rengöring, och eventuella reparationer som kan behövas. För bostadsrättsföreningar med egna garage eller parkering under tak kan det vara tekniskt enklare att ordna laddplatser. Det som oftast krävs är framdragning av el och installation av en laddbox.

7. Parkering och logistik

 • Bestäm var laddstationerna ska placeras i föreningens parkeringsområden. Ta hänsyn till tillgänglighet, strömförsörjning och eventuella byggnadsbestämmelser.
 • Utvärdera antalet laddplatser som behövs för att tillgodose efterfrågan från medlemmarna.
 • Sätt upp tydliga skyltar och markeringar för att underlätta rätt användning av laddstationerna.

8. Kommunikation och medlemsinformation

 • Informera föreningens medlemmar om planerna att installera laddstationer och involvera dem i beslutsprocessen.
 • Dela relevant information om fördelarna med laddstationer, kostnadsuppdelning, tidsramar och förväntade resultat.
 • Skapa kanaler för kommunikation och dialog, till exempel möten, e-postutskick eller en dedikerad sektion på föreningens hemsida.

9. Hållbarhetsfaktorer

 • Utvärdera fördelarna av att installera laddstationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Diskutera och främja fördelarna med att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en renare miljö.
 • Utforska möjligheter att integrera förnybar energi, som solpaneler, för att driva laddstationerna och minska den övergripande klimatpåverkan.

10. Efter installationen

 • Fortsätt att övervaka och utvärdera laddstationernas prestanda och tillfredsställelse från medlemmarna.
 • Se till att det finns en tydlig process för att hantera eventuella framtida behov av utökning eller underhåll.
 • Fortsätt att informera medlemmarna om eventuella förändringar i regler eller rutiner gällande laddstationerna.

Genom att följa denna guide kommer er bostadsrättsförening att vara väl förberedd och kunna fatta informerade beslut när det gäller installation av laddstolpar. Det är viktigt att involvera medlemmarna och skapa en tydlig och smidig process för att säkerställa att installationen är framgångsrik och tillfredsställer föreningens behov. Här kan du läsa mer om vår plattform för hantering av laddstationer.

Många fördelar med laddstationer för BRF:er

Att installera laddstationer i en BRF är mer än bara en modern bekvämlighet, det är ett strategiskt steg mot framtiden. Här är några av anledningarna till varför din bostadsrättsförening bör överväga egna laddstationer.

 1. Ökat fastighetsvärde: Många potentiella köpare ser tillgång till laddmöjligheter som en avgörande faktor när de väljer en ny bostad. Att kunna ladda sin elbil hemma kan öka värdet på fastigheten och göra föreningen mer attraktiv.
 2. Extra intäkter för föreningen: Genom att sätta ett eget pris på laddningen eller ta ut en månadskostnad för laddplatsen kan föreningen generera extra intäkter. Efter några år kan laddstattionerna till och med bli en lönsam investering.
 3. Framtidsförberedelse: Snart kommer det att vara en förväntan att bostadsrättsföreningar erbjuder laddmöjligheter. Genom att förbereda nu kan föreningen säkerställa att den är redo för framtiden och möter medlemmarnas behov.

Vanliga frågor inför installation av laddstationer

Ekonomiska aspekter

Hur finansierar bostadsrättsföreningar laddstolpar? Många BRF:er finansierar laddstolpar genom att ta upp lån, använda föreningens sparade medel eller genom att ansöka om statliga bidrag och stöd som t.ex. “Ladda Bilen“.

Kan bostadsrättsförening neka laddstolpe? Enligt svensk lag har medlemmar i en BRF rätt att installera laddstolpe, men det finns vissa villkor som måste uppfyllas. Föreningen kan neka om installationen skulle medföra oskälig kostnad eller olägenhet för föreningen.

Vad kostar laddstolpar för BRF? Priset för laddstolpar varierar beroende på modell, antal laddpunkter och installation. Det är viktigt att be om offert från flera leverantörer för att få bästa möjliga pris. Tillverkare och modeller av laddboxar som ChargePanels plattform har stöd för.

Regelverk, krav och ekonomi

Vilka regler gäller för elbilsladdning i en BRF? Det finns specifika regler och riktlinjer som BRF:er måste följa när de installerar laddstolpar, inklusive säkerhetsstandarder och elnätskrav.

Vilka krav ställs på laddstolpar i en bostadsrättsförening? Laddstolpar måste uppfylla vissa tekniska och säkerhetsmässiga krav, inklusive CE-märkning och uppfyllande av svenska elstandarder.

Hur debiteras elbilsladdning i en BRF? Debitering kan ske per använd timme, per kWh eller genom en kombination av båda. Det är viktigt att ha ett tydligt system på plats för att undvika tvister.

Hur mycket kostar det att ladda en elbil i en BRF? Att bestämma kostnaden för att ladda en elbil inom en bostadsrättsförening kan vara en komplex process, eftersom det finns flera faktorer som påverkar det slutliga priset. Här är några av de viktigaste aspekterna att beakta:

 1. Elavtal:
  Beroende på vilket elavtal föreningen har kan priset per kWh variera. Fastprisavtal ger en konstant kostnad per kWh, medan rörliga priser kan fluktuera beroende på marknadsförhållanden.
 2. Spotpris:
  Om föreningen har ett rörligt elprisavtal baseras priset ofta på det aktuella spotpriset på elbörsen Nord Pool. Detta pris kan variera från timme till timme beroende på utbud och efterfrågan.
 3. Eventuell marginal:
  Föreningen kan välja att lägga till en marginal på elpriset för att täcka kostnader för underhåll av laddinfrastrukturen eller för att generera intäkter.
 4. Koppling till Nord Pool:
  Nord Pool är den största elbörsen i Europa och spelar en central roll i prissättningen av el i Norden. Föreningens elavtal kan vara direkt kopplat till Nord Pool-priserna, vilket kan påverka kostnaden för laddning.
 5. Övriga avgifter:
  Utöver själva elkostnaden kan det tillkomma avgifter för nätanvändning, skatter och andra avgifter som påverkar den totala kostnaden för att ladda en elbil.

Hur går en motion om laddstolpar i BRF till? Medlemmar som önskar laddstolpar kan lämna in en motion till föreningens styrelse. Efter övervägande kan styrelsen sedan fatta ett beslut om installation.

Modernisera din förenings elbilsladdning