Checklista för bostadsrättsförening / samfällighetsförening inför installation av laddstolpar

Installera laddstolpar i en bostadsrättsförening

Att installera laddstolpar för elbilar i en bostadsrättsförening är ett stort steg mot att främja hållbarhet och tillgodose medlemmarnas behov. Innan du som förening beslutar dig för att installera laddstationer så finns det flera viktiga faktorer och frågor som bör beaktas. Här är en checklista för dig som bor i en BRF eller samfällighet som hjälper er att fatta beslut inför installationen.

 1. Utvärdera efterfrågan och intresset
  • Undersök hur många medlemmar i föreningen som äger eller planerar att köpa elbilar inom en snar framtid.
  • Genomför en enkätundersökning eller en medlemsomröstning för att samla in information om intresset för laddstationer och behovet av dem.
 2. Teknisk undersökning
  • Utvärdera den befintliga elektriska infrastrukturen i föreningen och fastställ om den har kapacitet att stödja laddstationer. Kontakta en elektriker för att göra en teknisk bedömning.
  • Ta reda på om det behövs uppgraderingar av elsystemet, inklusive förstärkning av befintliga ledningar eller installation av nya elskåp.
 3. Juridiska och administrativa aspekter
  • Granska stadgarna och föreningens regler för att se om de tillåter installation av laddstationer.
  • Kontakta styrelsen för att diskutera och få godkännande för att inleda processen.
  • Om det behövs, uppdatera stadgarna eller reglerna för att inkludera bestämmelser om laddstationer.
  • Samfällighet kan behöva att ändra anläggningsbeslut (lantmäteriet)
 4. Finansiering och kostnadsuppdelning
  • Uppskatta de totala kostnaderna för installationen, inklusive inköp av laddstationer, nödvändiga uppgraderingar av elsystemet, installation och underhåll.
  • Diskutera finansieringsalternativ med styrelsen och medlemmarna. Det kan vara möjligt att få bidrag eller subventioner från kommunen eller andra organisationer. Läs mer om vilka bidrag ni kan ansöka om.
  • Bestäm hur kostnaderna ska fördelas mellan föreningens medlemmar. Det kan vara baserat på användning, andelar eller en kombination av båda.
 5. Val av laddstationer
  • Utvärdera olika laddstationer på marknaden och välj en som passar för föreningens behov. Faktorer att överväga inkluderar laddningskapacitet, tillgänglighet för olika fordonstyper och systemets flexibilitet för framtida expansion.
  • Kontakta olika leverantörer och begär offerter för att jämföra priser och funktioner.
 6. Installation och underhåll
  • Anlita en professionell och erfaren installatör för att genomföra installationen av laddstationerna.

Se till att det finns en tydlig underhållsplan för att säkerställa att laddstationerna fungerar optimalt och förblir i gott skick över tiden. Det kan innebära regelbundna inspektioner, rengöring, och eventuella reparationer som kan behövas.

 1. Parkering och logistik
  • Bestäm var laddstationerna ska placeras i föreningens parkeringsområden. Ta hänsyn till tillgänglighet, strömförsörjning och eventuella byggnadsbestämmelser.
  • Utvärdera antalet laddplatser som behövs för att tillgodose efterfrågan från medlemmarna.
  • Sätt upp tydliga skyltar och markeringar för att underlätta rätt användning av laddstationerna.
 2. Kommunikation och medlemsinformation
  • Informera föreningens medlemmar om planerna att installera laddstationer och involvera dem i beslutsprocessen.
  • Dela relevant information om fördelarna med laddstationer, kostnadsuppdelning, tidsramar och förväntade resultat.
  • Skapa kanaler för kommunikation och dialog, till exempel möten, e-postutskick eller en dedikerad sektion på föreningens hemsida.
 3. Hållbarhetsfaktorer
  • Utvärdera fördelarna av att installera laddstationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Diskutera och främja fördelarna med att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en renare miljö.
  • Utforska möjligheter att integrera förnybar energi, som solpaneler, för att driva laddstationerna och minska den övergripande klimatpåverkan.
 4. Efter installationen
  • Fortsätt att övervaka och utvärdera laddstationernas prestanda och tillfredsställelse från medlemmarna.
  • Se till att det finns en tydlig process för att hantera eventuella framtida behov av utökning eller underhåll.
  • Fortsätt att informera medlemmarna om eventuella förändringar i regler eller rutiner gällande laddstationerna.

Genom att följa denna guide kommer er bostadsrättsförening att vara väl förberedd och kunna fatta informerade beslut när det gäller installation av laddstolpar. Det är viktigt att involvera medlemmarna och skapa en tydlig och smidig process för att säkerställa att installationen är framgångsrik och tillfredsställer föreningens behov.

Här kan du läsa mer om vår plattform för hantering av laddstationer.